Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x
Menu

Morsø Spildevands afløbssystem består af flere end 200 pumpestationer, der sørger for at spildevandet pumpes til et af forsyningens renseanlæg. Flere end 600 små pumpestationer flytter spildevandet fra husstande i landområderne til renseanlæg.

 

Vi har tre renseanlæg: i Nykøbing, i Karby og Langtoftegaard. Her renser vi spildevandet inden det ledes ud i Limfjorden.

 

Rensningen på renseanlæg og driften af pumperne styres så vidt muligt digitalt. Vi er i fuld gang med at udskifte det gamle og defekte til nyt, der kan styres digitalt.

 

Kun lort, pis og papir i toilettet!

Toilettet er ikke en skraldespand

Vatpinde, kondomer, bind, vådservietter mm. skal i skraldespanden. 

Hvis det kommer i toilettet, kan det sætte sig fast i de pumper, der fører spildevandet videre til renseanlægget. En enkelt vatpind kan lave ravage i kloakken for mange tusinde kroner. 

 

Simple kloakråd

  • Fedt, kaffegrums og madrester skal i skraldespanden. Ellers størkner fedtet og afløbet stopper til. 
  • Opvaskemiddel, sæbe og shampoo: spar på det! Så skåner du miljøet for stoffer, som er vanskelige at nedbryde på renseanlægget. Vælg de miljømærkede midler. Undgå helt skyllemiddel og klor, der er skadeligt for alger og fisk.
  • Bleer, hygiejnebind, vatpinde, kondomer skal i skraldespanden. 
  • Klor, medicinrester, olie og opløsningsmidler skal afleveres på genbrugspladsen. Hvis det kommer i kloakken, skader det miljøet, renseanlægget og kloakmedarbejderne. 
  • Byggeaffald, småsten og grus skal afleveres på genbrugspladsen. Hvis det kommer i kloakken bliver det liggende på bunden, og vil med tiden hobe sig op.
  • Maling, terpentin og andre miljøskadelige stoffer skal afleveres på genbrugspladsen.
Beskyt din bolig mod skybrud

Hvad er skybrud?

Definitionen på skybrud er, når der falder mindst 15 millimeter regn inden for 30 minutter. Til sammenligning kan det oplyses, at der ved "kraftig regn" falder over 24 millimeter regn på seks timer eller kortere tid. Betegnelsen er dermed, et kort varigt kraftigt regnvejr.

Beskyt din bolig mod skybrud

Som husejer er du selv ansvarlig for at undgå vandskader i dit hus. Der findes mange praktiske anvisninger og kreative løsningsforslag til hvordan du forhindre oversvømmelser ved skybrud. Her nedenunder, har vi linket til et par stykker.

Vandet kommer

Sådan beskytter du din bolig

Hvad kan jeg selv gøre?

Hvis skaden skulle ske

Er du så uheldig, at der skulle ske skader på dit hus, er det din egen forsikring, som skal dække skaderne. Det kan være både din husforsikring eller din indbosforsikring, som du skal have fat i. Din husforsikring kan dække udbedringen af skader på selve huset, mens indbosforsikringen kan dække indboets skader. Spørg evt. dit forsikringsselskab, hvad deres definition af et skybrud er, for det kan være forskelligt fra selskab til selskab.

Forvent ekstremregn i fremtiden

Alt tyder på, at vi skal vænne os til, at klimaet i fremtiden vil byde på mere ekstremt vejr i form af storm og skybrud. Eksperter forudsiger, at klimaforandringerne betyder at ekstreme regnskyl både vil forekomme oftere og voldsommere.

 

 

Spildevandsplan

Spildevandsplanen udarbejdes i samarbejde med Morsø Kommune. I spildevandsplanen kan du læse om hvilke planer Morsø Kommune og Morsø Forsyning har for håndtering af spildevand i kommunen. Af kortbilagene fremgår det, hvornår det planlægges at renovere spildevandssystemet i dit boligområde.

Spildevandsplan
Håndtering af regnvand

Håndtering af regnvand

Klimaforandringerne gør at det regner mere og voldsommere end tidligere. Når der på meget kort tid falder ekstremt meget regn, kan de nuværende afløbssystemer ikke følge med. Derfor separerer vi kloakkerne, så overfladevandet bliver adskilt fra det egentlige spildevand i separate rør.

Overfladevandet kommer fra tage, indkørsler, veje og parkeringspladser. Når der er blevet separatkloakeret, vil overfladevandet blive udledt til et regnvandsbassin, Limfjorden eller vandløb, mens det egentlige spildevand fra husstandene bliver ført ud til renseanlæggene. Så vil der ikke længere være risiko for oversvømmelse af spildevandskloakken ved skybrud. Der går dog en rum tid, inden alle kloakker er separerede.

Det er vigtigt, at du sikrer din ejendom mod oversvømmelser under ekstrem regn. Sørg for at holde afløbsriste fri for blade, grene mv. og at dine afløb fungerer. Ved ekstrem regn er vandmængderne dog så store, at det må forventes, at der står vand på terræn. Du skal derfor sikre dine ejendele i tilfælde af, at de er udsatte.

LAR står for lokal afledning af regnvand. Det betyder, at regnvandet håndteres på egen grund, så det ikke ledes i kloakken.

Regnvandet kan håndteres lokalt på flere forskellige måder:

  • Nedsivning gennem gennemtrængelige belægninger, faskiner og regnbede
  • Fordampning fra grønne tage
  • Forsinkelse ved hjælp af bassiner, små søer og lignende
  • Genanvendelse til f.eks. havevanding eller bilvask

 

Her er et par links til hjemmesider med praktiske anvisninger og kreative løsningsforslag:

Haveselskabet.dk LAR i Danmark
Tømningsordningen

Tømningsordning

Udenfor de kloakerede områder i Morsø Kommune findes private bundfældningstanke i form af f.eks. septiktanke eller trixtanke til almindeligt husspildevand. 

Morsø Kommune har besluttet, at alle husstande med private bundfældningstanke skal tømmes en gang årligt. Du kan ikke vælge ordningen fra. 

Formålet med den obligatoriske tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke tømmes én gang om året. Det slam, som er i bunden af tanken, bundfældes og begynder derefter at rådne. Slammet vil med tiden fylde mindre, men kan ikke rådne helt væk. Derfor er det vigtigt, at vi tømmer bundfældningstanken hvert år, så vi sikrer, at der altid er plads til at tilbageholde nyt slam. Hvis tanken ikke tømmes, kan rester af slam løbe ud i vandløbet og forurene dyre- og plantelivet, eller du kan risikere at drænene stopper til og derfor skal spules. 

Du får besked via sms eller mail, når det er tid til tømning. Du vil blive varslet ca. 14 dage inden tømningen fysisk sker.  

Du kan læse mere om tanktømningsordningen i Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø kommune.

Morsø Forsyning A/S står for tømning og tilsyn med tankene. Det er derfor også Morsø Forsyning A/S, der opkræver abonnementet for tømningsordningen.

Selve tømningen foretages af Smedsgaard Agro, der har vundet opgaven gennem licitation. Smedsgaard Agro kan kontaktes på telefon 97 48 11 99.

Du kan gå ind og se oversigten for din tanks tømning her.

Tanktømning
Det åbne land

Udenfor byzonen

 Der bliver etableret pumpestationer og trykledninger hos ejendommene i ”Det åbne Land”. Herfra føres spildevandet frem til et af de 3 renseanlæg. I takt med det, er flere af de gamle og utidssvarende små renseanlæg nedlagt.

Det betyder også at omkring 1500 ejendomme i ”Det åbne Land” har fået kontrolleret afløbsforholdene fra ejendommen. Det har medført, at du som ejer af en ejendom i ”Det åbne Land” har fået påbud, eller kan blive påbudt at forbedre rensningen af spildevand fra din ejendom.

Kloakmestre og afløbsinstallationer

Kloakmestre og afløbsinstallationer

Alt arbejde i afløbsinstallationer skal i henhold til lovgivningen udføres af en autoriseret kloakmestervirksomhed, og anmeldes til Morsø Kommune af den autoriserede virksomhed.

Kommunen udleverer anmeldelsesblanketter til formålet. Der skal ved aflevering af anmeldelsesblanketten vedlægges afløbsplan over det udførte arbejde. Her kan du se hvilke kloakmestre der er autoriserede:

Autorisationsregister Færdigmelding af udført kloakarbejde
Betalingsvedtægten

Betalingsvedtægten

Betalingsvedtægten er en vedtægt, hvor alle retningslinjer for håndtering af spildevand, kunders forpligtelser og hvad vi kan/må/skal, står skrevet. Betalingsvedtægten udarbejdes af selskabet og legalitetsgodkendes af Morsø Kommune, som skal være med til at sikre at vi overholder den gældende lovgivning indenfor området.

Betalingsvedtægten er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune og gælder fra den 1. januar 2021.

Se betalingsvedtægten

 

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan