Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x
Menu

Måske synes du at en ren Limfjord er en selvfølge. Måske tager du det for givet, at du kan bade både derhjemme og ved stranden. I Morsø Forsyning arbejder vi hver eneste dag, for at rense vandet, når du har brugt det. Moderne anlæg renser vandet på forsvarlig og miljørigtig vis. Det rene vand ledes til Limfjorden, og indgår på den måde i naturens eget kredsløb.

Den fremtidige håndtering af spildevandet på Mors, betyder at overfladevandet vil blive adskilt fra det egentlige spildevand i separate rørføringer. Overfladevandet bliver udledt til et regnvandsbassin, Limfjorden eller vandløb, mens det egentlige spildevand fra husstandene bliver ført ud til renseanlæggene. Der arbejdes aktivt med af finde steder hvor overfladevand ved en fejl er tilsluttet rør, som kun er beregnet til at lede spildevand fra husholdningen. Disse rør er for små til også at kunne rumme overfladevandet. Ved store regnskyl er der risiko for oversvømmelse som kan forårsage belastning af miljøet. Fejltilkoblinger betyder også unødige omkostninger, der er ved at flytte vandet med pumpestationer og rense vandet på renseanlæg.

Et stort anlægsarbejde med nye kloakker, renovering af pumpestationer, rør og renseanlæg er påbegyndt og vil også fortsætte fremover. Det vil forbedre vandmiljøet og forebygge oversvømmelser fra kloakkerne.

Morsø Spildevands afløbssystem består af flere end 200 pumpestationer, der sørger for at spildevandet pumpes gennem rør til et af forsyningens renseanlæg. Flere end 600 små pumpestationer flytter spildevandet, fra husstande ude i landområderne, til renseanlæg. På de 3 renseanlæg som er placeret i Nykøbing, Karby og Langtoftegaard, renses spildevandet, inden det ledes ud i Limfjorden.

Moderne styringer er en del af de nye investeringer. Styringer sikrer at processerne på renseanlæg og driften af pumpestationerne optimeres. De digitale overvågninger og oplysninger fra styringerne er effektive fremadrettede redskaber til brug for sikker og økonomisk drift og vedligeholdelse af pumpestationer og renseanlæg.

Betalingsvedtægten

Betalingsvedtægt

Betalingsvedtægten er en vedtægt hvor alle retningslinjer for håndtering af spildevand, kunders forpligtelser og hvad vi kan/må/skal, står skrevet. Betalingsvedtægten udarbejdes af selskabet og legalitets godkendes af Morsø Kommune, som skal være med til at sikre at vi overholder den gældende lovgivning indenfor området.

 

Betalingsvedtægten er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune den 3. marts 2020 og gælder fra den 1. januar 2020. 

 

Se betalingsvedtægten

 

Kan din virksomhed anvende trappemodellen?

Læs mere om det her

 

Særbidrag

Særbidrag for spildevand med højt forureningsindhold

For særligt forurenet spildevand opkræver vi et særbidrag for det forureningsindhold, der er højere end i almindeligt spildevand

Grænseværdier for betaling af særbidrag (gældende fra 1. januar 2016)


Organisk stof, COD l

 

1.600 mg COD/l

1,6 kg COD/m³ spildevand

 

Kvælstof, Total-N 

 

100 mg T-N/l

0,1 kg Total-N/m³ spildevand

 

Fosfor, Total-P  

 

15 mg T-P/l

0,015 kg Total-P/m³ spildevand

 


Grænseværdierne er anført i bekendtgørelse nr. 1375 af 30/11/2015.


Bek. nr. 1375 af 30.11.2015


Betaling af særbidrag

Fra den 1. januar 2015 er der indført en ny lovgivning om betaling for afledning af spildevand med højt forureningsindhold. I henhold til den nye bekendtgørelse skal vi opgøre særbidraget ud fra de faktisk afholdte omkostninger. Se mere i betalingsvedtægten.

Vi kan derfor først beregne den endelige enhedspris efter årets udgang. Derefter sender vi dig en samlet regning for hele året.

A'conto betaling

For at regningen ikke skal blive for stor, sender vi a'conto opkrævning beregnet på taksterne i det foregående år.

Når året er gået, beregner vi så den endelige samlede betaling for hele året. Derefter vil du enten få en ekstra regning eller få penge tilbage.

Priserne for særbidrag finder du i vores takstblad længere nede på siden under Priser.  

Spildevandsplan

Spildevandsplanen udarbejdes i samarbejde med Morsø Kommune. I spildevandsplanen kan du læse om hvilke planer Morsø har for håndtering af spildevand i kommunen. Af kortbilagene fremgår det, hvornår det planlægges at renovere spildevandssystemet i dit boligområde.

Spildevandsplan
Det åbne land

Udenfor byzonen

 Der bliver etableret pumpestationer og trykledninger hos ejendommene i ”Det åbne Land”. Herfra føres spildevandet frem til et af de 3 renseanlæg. I takt med det, er flere af de gamle og utidssvarende små renseanlæg nedlagt.

Det betyder også at omkring 1500 ejendomme i ”Det åbne Land” har fået kontrolleret afløbsforholdene fra ejendommen. Det har medført at du som ejer af en ejendom i ”Det åbne Land”, har fået påbud, eller kan blive påbudt at forbedre rensningen af spildevand fra din ejendom.

Tømningsordningen

Tømningsordning

Udleder din ejendom spildevand til en bundfældningstank, skal du være med i den fælles tømningsordning. Tømningsordningen sikrer, at din tank bliver tømt og indholdet bliver renset på forsvarlig vis på renseanlægget i Nykøbing.

Tanktømningsordningen for bundfældningstanke er obligatorisk og indført for at sikre en regelmæssig tømning og et bedre tilsyn. Tidspunktet vil blive varslet ca. 14 dage inden tømningen fysisk sker.  

Den 1. Januar 2018 er der vedtaget et nyt regulativ som b.la. betyder at dit dæksel ikke må veje mere end 30 kilo.

Hvad betyder det for dig?

Der er indført en grænse for hvor meget dit dæksel må veje. Af hensyn til arbejdstilsynets regler for tunge løft er det besluttet at et dæksel ikke må veje mere end 30 kg.

Det betyder, at tømningspersonalet ved dette års tømning, vil vurdere om dækslet vejer mere end den fastsatte grænse. Du vil som grundejer blive anmodet om at udskifte dækslet inden næste tømning i 2019. Bliver det ikke skiftet rettidigt, vil du blive faktureret for de ekstra udgifter, der er forbundet med at tømningspersonalet skal udføre tungt løft i forbindelse med tømningen. Morsø Kommune vil ligeledes følge op på forholdet.

Du kan læse mere om tanktømningsordningen i Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø kommune.

Morsø Forsyning A/S står for tømning og tilsyn med tankene. Det er derfor også Morsø Forsyning A/S, der opkræver abonnementet for tømningsordningen.

Selve tømningen foretages af Thingstrup Maskinstation, der har vundet opgaven gennem licitation. Thingstrup Maskinstation kan kontaktes på telefon. 97 48 11 99 i kontorets åbningstider som er:

Man - tors:    08.00 - 16.00

Fre:                  08.00 - 13.00

 

Du kan gå ind og se oversigten for din tanks tømning her.

Tanktømning
Kloakmestre og afløbsinstallationer
Dæksel.png

Kloakmestre og afløbsinstallationer

Alt arbejde i afløbsinstallationer skal i henhold til lovgivningen udføres af en autoriseret kloakmestervirksomhed, og anmeldes til Morsø Kommune af den autoriserede virksomhed.

Kommunen udleverer anmeldelsesblanketter til formålet. Der skal ved aflevering af anmeldelsesblanketten vedlægges afløbsplan over det udførte arbejde. Her kan du se hvilke kloakmestre der er autoriserede:

Autorisationsregister Færdigmelding af udført kloakarbejde
Beskyt din bolig mod skybrud

Hvad er skybrud?

Definitionen på skybrud er, når der falder mindst 15 millimeter regn inden for 30 minutter. Til sammenligning kan det oplyses, at der ved "kraftig regn" falder over 24 millimeter regn på seks timer eller kortere tid. Betegnelsen er dermed, et kort varigt kraftigt regnvejr.

Skybrud i dit nærområde

Det er svært at forudsige et skybrud præcist. Varsels der skybrud i dit område, er der ofte kun en lille del af området, som reelt rammes af skybrud. Med hjælp fra DMI og Cowi kan du nu få en sms, hvis et uvejr er på vej til dit nærområde. Du kan tilmelde flere adresser, så du også kan holde dig orienteret om vejrsituationen ved dit sommerhus.

Hente app’en ”Husets Vejralarm”, hvor du downloader dine apps.

Beskyt din bolig mod skybrud

Som husejer er du selv ansvarlig for at undgå vandskader i dit hus. Der findes mange praktiske anvisninger og kreative løsningsforslag til hvordan du forhindre oversvømmelser ved skybrud. Her nedenunder, har vi linket til et par stykker.

Vandet kommer

Sådan beskytter du din bolig

Hvad kan jeg selv gøre?

Hvis skaden skulle ske

Er du så uheldig, at der skulle ske skader på dit hus, er det din egen forsikring, som skal dække skaderne. Det kan være både din husforsikring eller din indbosforsikring, som du skal have fat i. Din husforsikring kan dække udbedringen af skader på selve huset, mens indbosforsikringen kan dække indboets skader. Spørg evt. dit forsikringsselskab, hvad deres definition af et skybrud er, for det kan være forskelligt fra selskab til selskab.

Forvent ekstremregn i fremtiden

Alt tyder på, at vi skal vænne os til, at klimaet i fremtiden vil byde på mere ekstremt vejr i form af storm og skybrud. Eksperter forudsiger, at klimaforandringerne betyder at ekstreme regnskyl både vil forekomme oftere og voldsommere.

 

 

Håndtering af regnvand

Håndtering af regnvand

I disse år oplever vi kraftige regnbyger. I takt med klimaforandringerne er en realitet, må vi forvente at det fortsætter fremadrettet.

På meget kort tid falder der ekstremt meget regn, så meget at afløbssystemerne ikke kan følge med. Det stiller større krav til at afløbssystemerne virker. Det er derfor vi separerer kloakkerne, så overfladevandet kan løbe i sit eget rør. Overfladevandet kommer fra tage, indkørsler, veje og parkeringspladser. Fra separatkloakerede områder ledes det via rørsystemet til regnvandsbassiner, vandløb eller Limfjorden. Ved store regnskyl kan der ske en oversvømmelse af regnvandskloakken. Når afløbssystemet er separeret vil der ved store regnskyl ikke være risiko for oversvømmelse af spildevandskloakken. Der går dog en rum tid inden alle kloakker er separerede. Det er vigtigt at du sikrer din ejendom mod oversvømmelser under ekstrem regn. Sørg for at holde afløbsriste fri for blade, grene mv. og at dine afløb fungerer. Ved ekstrem regn er vandmængderne dog så store, at det må forventes der står vand på terræn. Du skal derfor sikre dine ejendele i tilfælde af at de er udsatte.

LAR står for lokal afledning af regnvand. Det betyder, at regnvandet håndteres på egen grund, så det ikke ledes i kloakken.

 

Regnvandet kan håndteres lokalt på flere forskellige måder:

  • Nedsivning gennem gennemtrængelige belægninger, faskiner og regnbede
  • Fordampning fra grønne tage
  • Forsinkelse ved hjælp af bassiner, små søer og lignende
  • Genanvendelse til f.eks. havevanding eller bilvask

 

Her er et par links til hjemmesider med praktiske anvisninger og kreative løsningsforslag:

Haveselskabet.dk LAR i Danmark
Lort, pis og papir

Toilettet er ikke en skraldespand

Skrald i toilettet bliver dyrt for dig

Jo mere skadeligt materiale, du smider i toilettet, jo dyrere bliver det for dig, da vi skal bruge ekstra ressourcer på at rense spildevand og reparere ødelagte eller tilstoppede pumper og anlæg.

Alene en enkelt vatpind kan lave ravage i kloakken for mange tusinde kroner, fordi den kan sætte sig fast i de pumper, der fører spildevandet videre til renseanlægget.

Vi belaster også vores fælles miljø, når vi smider andet end toiletpapir i toilettet. Pumper og renseriste bliver dårligere, og flere kemikalier ryger videre ud i havet, hvor det skader fisk, planter og badestrande.

Simple kloakråd

  • Skyl ikke fedt, kaffegrums og madrester ud i vasken. Fedtet størkner, og afløbet stopper til. Hæld i stedet affaldet i skraldespanden.
  • Spar på opvaskemiddel, sæbe og shampoo, så skåner du miljøet for stoffer, som er vanskelige at nedbryde på renseanlægget. Vælg de miljømærkede midler. Undgå skyllemiddel og klor – det er skadeligt for alger og fisk.
  • Smid aldrig bleer, hygiejnebind, vatpinde, kondomer og lignende i toilettet. Det kan sætte sig fast i dit afløb eller det øvrige kloaksystem og i renseanlæggets pumper.
  • Hæld ikke klor, medicinrester, olie og opløsningsmidler i kloakken. Det skader miljøet og renseanlægget og er også skadeligt for kloakmedarbejdernes sundhed. 
  • Fej ikke byggeaffald, småsten og grus i kloakken. Det bliver liggende på bunden, og med tiden vil det hobe sig op.
  • Hæld aldrig maling, terpentin og andre miljøskadelige stoffer i kloakken. Aflever rester på genbrugspladsen.
Priser

Her finder du vores gældende priser for selskaber i Morsø Forsyning A/S 2021.

Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2021.

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan