Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Forbrug og afregning

Fakturering: Jeg skal sende en faktura til Morsø Forsyning. Hvilket CVR og EAN nummer skal jeg anvende?

CVR og EAN nummer for hver af selskaberne i Morsø Forsyning finder du her

Kloak: Hvordan undgår jeg problemer med min kloak?

Gode råd til at undgå problemet med kloaken: 

 1. Skyl ikke kemikalier, vantpinde, hygiejnebind og bleer ud i vasken eller toilettet. 
 2. Kom ikke fedtrester i køkkenvasken. 
 3. Rens afløb med jævne mellemrum. 
 4. Vær opmærksom på, at vandlåsene ikke udtørrer. 
 5. Rens tagender for blade om efteråret. 
 6. Dæk ikke brøndæksler til med jord, fliser eller andet. 
 7. Sørg for, at rødder fra store træer ikke gror ned i kloakledningerne.

Kloak: Min kloak lugter. Hvorfor?

Lugt fra et afløb kan skyldes: 

 1. At vandlåsen er tørret ud, fordi du ikke har brugt afløbet i en periode. Du løser problemet ved at trække i toilettet et par gange eller ved at lade vandhanevandet løbe et stykke tid. 
 2. At der er urenheder i afløbene. Du løser problemet ved at rense dine afløb med jævne mellemrum. 
 3. At husets indvendige kloakledninger er i stykker. Du løser problemet ved at kontakte en autoriseret kloakmester og få ham til at tjekke systemet. 
 4. Lugter det fra brønden i den offentlige vej, kontaktes Morsø Spildevand. 

Kloak: Skal jeg spule min kloak for at undgå at den stopper til?

Nej, det er ikke en god ide at højtryksspule klaokken forebyggende. Det slider på rørene, og du kan risikere at gøre mere skade end gavn. En kloak er selvrensende. Du skal derfor kun højtryksspule den, når den er stoppet til. 

Kloak: Vandet løber meget langsomt ud eller vandet stiger op i toiletkummen. Hvad gør jeg?

Det kan være nødvendigt, at højtryksspule din kloak.

Oversvømmelse af kælder: Hvorfor?

Der kan være flere årsager til, at der kommer vand ind i din kælder. Kloaksystemet kan være overbelastet i forbindelse med kraftige regnskyl, eller ledningsnettet kan være tilstoppet.

Læs mere under spildevand/vand i kælder på vore hjemmeside.

 Oversvømmelse af kælder: Hvad gør jeg?

Morsø Spildevand har pligt til at fjerne spildevand fra i stueetageniveau, og det er derfor dit eget ansvar at fjerne spildevandet fra kælderen. Vi forsøger hele tiden at forbedre kloaknettet ved omlægninger og renoveringer. Vi vil derfor meget gerne høre fra dig, hvis du har haft oversvømmelse i din kælder. Vi tager dine oplysninger med i vores planlægning fremover.

Du kan læse mere under spildevand/vand i kælder på vores hjemmeside.

 Oversvømmelse af kælder: Kan jeg forebygge det?

Hvis du vil undgå oversvømmelse i din kælder, er det en god ide at få en autoriseret kloakmester til at tjekke både kælder og kloaksystem. Han kan fortælle, om der i tilfælde af massiv regn eller forstoppelse vil opstå problemer, og han kan rådgive dig om den bedste løsning.

Læs mere under spildevand/vand i kælder på vores hjemmeside.

 Vandforbrug: Hvad er det gennemsnitlige vandforbrug for en hustand?

Du kan regne med et gennemsnitsforbrug på 108 liter vand - svarende til 39 m3 pr. person pr. år.

En husstands vandforbrug er dog meget individuelt da det afhænger af en række forhold, såsom om man har egen vaskemaskine og hvor god man er til at spare på vandet m.m. men ligger husstandens vandforbrug mellem 130 - 175 m3, så vil det være meget typisk.

 

 Grundvand: Jeg vil gerne bevare grundvandet. Hvad kan jeg gøre?

I Danmark er grundvandet så rent, at vi kun skal ilte og filtrere det på vandværket, før vi kan pumpe det ud til kunderne. Derfor skal vi behandle vores grundvand som en værdifuld ressource og passe godt på det. 

Her er tre gode råd: 

 1. Hæld aldrig rester af maling, lak, terpentin og andre kemikalier ud i toilettet eller vasken. Aflever i stedet resterne på genbrugspladsen som farligt affald. 
 2. Vær opmærksom på, at dunke med olie, benzin og kemikalier ikke er utætte, så indholdet løber ud i kloakken eller ned i jorden. 
 3. Brug ikke sprøjtegifte i haven.

 Vandtryk: Vandtrykket er meget lavt. Hvad gør jeg?

Hvis du konstaterer at vandtrykket er meget lavt skal du være opmærksom på følgende:

 1. Er din stophane inde i huset helt åbnet?
 2. Er dine filtre i vandhanerne tilstoppede?

Når du har kontrolleret ovenstående og eventuelt rettet fejl, og der stadig ikke er nok tryk på vandet, kontakt da Morsø Forsyning.

 Vandspild: Jeg har haft vandspild. Hvad kan jeg gøre ved det?

Hvis du har haft et stort vandspild, kan du søge refusion for vandafledningsafgiften (se Kundeservice/Vandspild). 

En række forhold skal være opfyldt, for at du kan få refusion:

 1. Ledningsbruddet er sket på skjulte installationer.
 2. Vandet er ikke ledt i den offentlige kloak.
 3. Bruddet er ikke en følge af, at du har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
 4. Reperation er udført af en autoriseret kloakmester.

Opfyldes disse krav, kan du sende en ansøgning om refusion til Morsø Forsyning - skabelon findes under Kundeservice/Vandspild. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om dit normale vandforbrug, størrelsen af vandspildet og en kopi af regningen fra det VVS-firma, der har udbedret skaden.

 

 Vandkvalitet: Vandet er uklart. Hvorfor?

Hvidt vand: Det kan forekomme at vand, der tappes fra hanen, indeholder noget der ligner små hvide partikler som forsvinder efter lidt tid. Disse partikler er små iltbobler i vandet, og opstår oftest efter udførte ledningsarbejder, hvorved der kommer luft i ledningerne. 


Rødt/brunt vand: Ved reparationer på ledningsnettet kan vandet få et misfarvet (rødligt eller brunt) udseende, der skyldes at aflejringer i ledningerne rives løs. Aflejringerne stammer blandt andet fra udfældet jern og mangan som findes i drikkevandet. Urenhederne vil forsvinde efterhånden som ledningerne bliver skyllet igennem.

 Vandkvalitet: Vandet er uklart. Kan jeg blive syg af at drikke vandet?

Okker (jern og mangan) i vandet vil normalt ikke give anledning til sundhedsproblemer. Men det anbefales at lade vandet løbe til det bliver klart igen. 

 Vandkvalitet: Mit vasketøj er blevet misfarvet af urent vand. Hvad gør jeg?

Hvis dit vasketøj er blevet misfarvet af urent vand, kan du prøve at følge denne vaskeanvisning fra Statens Husholdningsråd: 

 1. Læg tøjet i blød i vand, hvortil der er tilsat 1 dl citronsyre til 10 l vand. Efter en halv time vrides tøjet. 
 2. Vask tøjet igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 l vand. 
 3. Herefter skylles tøjet og færdigbehandles med almindelig vask.

 Vandets hårdhed: Hvor hårdt er vandet i Morsø Forsynings område?

Vandets hårdhed afhænger af dets indhold af calcium og magnesium. Vi måler vandets hårdhed i de tyske hårdhedsgrader °dH. Vandets hårdhedsgrad er mellem 12,5 dH i Morsø Vands forsyningsområde. Det svare til betegnelsen 'middelhårdt'. 

 Opkrævning: Hvad ligger til grund for min vandregning?

Dit vandforbrug aflæses en gang om året (december måned). Dette forbrug ligger til grund for din vandregning.

 Opkrævning: Hvor ofte skal jeg betale for mit vand?

Der sendes regninger ud 2 gange årligt.

Årsafregning for foregående år + 1. a'conto for det nuværende år udsendes i februar måned. til kunder, der får vand fra Morsø Forsyning.

Årsafregning for foregående år + 1. a'conto for det nuværende år udsendes i februar måned til kunder, der IKKE får vand fra Morsø Forsyning.

2. a'conto for nuværende år udsendes i juli måned.

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan