Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Anlæg og installationer

Rotter: Jeg har en mistankte om rotter i kloakken. Hvad gør jeg?

Hvis du har mistanke om, at der er rotter på din grund, har du pligt til at melde det til Morsø Kommune, som tager kontakt til et firma, der bekæmper rotter. Det er uden omkostninger for dig.

Afbrydelse: Jeg har ikke vand. Hvad gør jeg?

Har du pludselig ingen vand i husstanden, kan det skyldes, at Morsø Forsyning udfører ledningsarbejde i dit lokalområde. Forud for planlagte driftsforstyrrelser i vandforsyningen vil de berørte kunder få direkte besked via SMS. Der kan dog også forekomme akutte driftsforstyrrelser på vandledningsnettet – fx i tilfælde af ledningsbrud. Driftsforstyrrelse kan altid ses på morsoeforsyning.dk.
Problemet kan også være nyt. Undersøg derfor: 

 1. Om vandfilteret (perlatoren) på vandhanen er stoppet. 
 2. Om det er både koldt og varmt vand, der mangler.
 3. Om der er andre - naboer eller omkringboende, der også mangler vand. 
 4. Bor du i etageejendom, kontakt din vicevært.

Utætheder: Kan jeg selv kontrollere, om der er utætheder i mit vandsystem?

Ja, sådan gør du: 

 1. Sørg for at ALT vand i husstanden er slukket. Husk at vaske- og/eller opvaskemaskine ikke må køre. 
 2. Gå ud til din måler og se på feltet aktuelt flow - denne skal stå på 0.

 Displayvisninger

 

 

 Gravearbejde: Hvor lang tid graver Morsø Forsyning på min vej

Hvis projektet påvirker din adresse, orienterer vi dig direkte med et brev. Heri oplyses hvor længe arbejdet forventes at tage. Hvis arbejdet indebærer, at vi i en kort periode afbryder din vandforsyning, vil du desuden få besked om, hvornår præcis vi afbryder forsyningen til din adresse.

 Gravearbejde: Jeg skal udføre gravearbejde som virksomhed. Er der noget jeg skal være opmærksom på?

Skal jeres virksomhed grave i et offentligt areal, skal alle forespørgsler gå gennem LedningsEjerRegistret - LER. 
LER indeholder oplysninger om personer og virksomheder, der ejer ledninger i den danske undergrund, og informationer om, hvor ledningerne ligger. 
Formålet med LER er at undgå graveskader. Ledningesejere skal i LER registrere arealer, hvor de har ledninger. Ledningsejerne har selv ansvaret for, at LER indeholder de korrekte oplysninger.
Entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre, som erhvervsmæssigt graver i jorden, har pligt til at tjekke registret og eventuelt kontakte ledningsejerne for mere præcise ledningsoplysninger. 
Ledningsanlægget er registreret på baggrund af en digitalisering af ældre ledningsplaner, GPS-opmålinger i marken og elementer i grundkortet. Det betyder, at der kan være unøjagtigheder af ledningernes placering på op til 1/2 m til hver side. 

Frostsprængninger: Hvad gør jeg hvis mit vandrør er sprunget?

Hvis du har et sprunget vandrør skal du hurtigst muligt lukke for hovedhanen og kontakte en VVS-installatør. Du kan herefter melde skaden til forsikringsselskabet. For at undgå frostsprængning kan du sørge for isolering af rørene.

 Frostsprængninger: Hvad gør jeg hvis min vandmåler er sprunget?

Hvis du har en sprunget vandmåler skal du hurtigst muligt lukke for hovedhanen og kontakte en VVS-installatør, der kan udskifte måleren. Du skal selv betale for den nye måler.


 

 

 

 Kloak: Hvad er offentlig og hvad er privat kloak?

Som husejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom. Det gælder også kloakledningen fra huset og ud til skellet. 
Hvis du har en brønd stående maksimalt to meter fra skellet (en såkaldt skelbrønd), er det ved denne brønd ansvaret skifter. Ledningen fra huset og frem til og med denne brønd er dit ansvar, mens ledningen fra brønden og ud i hovedledningen i vejen er Morsø Spildevands ansvar. 
Dette gælder dog kun, hvis brønden står maksimalt to meter fra skel. Står brønden længere fra skellet skiller ansvaret på skellinjen. 
Nogle få grundejere bor i et område, hvor kloakstikledningen og kloakken udenfor grundgrænsen er et fællesprivat spildevandsanlæg. Her driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab kloakstikledningen og kloakken. Grænsen mellem den offentlige og den private del er da ved grundejerforeningens grundgrænse.

Oversigtstegning - kloak - vores ansvar/grundejers ansvar:

Tegning kommer senere...

 

 Stoppet brønd: Rendestensbrønden er stoppet. Hvem skal jeg kontakte?

Rendestensbrønden i vejen kan være tilstoppet og skal renses. Bor du ved en kommunal vej, er det en kommunal opgave at rense rendestensbrønden. Hvis risten er dækket af blade og lignende, vil det være en stor hjælp, hvis du renser risten. Er dette ikke tilstrækkeligt, kan du kontakte Morsø Kommune. 

Er vejen privat fællesvej i byområde, og ikke tilknyttet en grundejerforening, der tager sig af oprensningen, er det den tilstødende grundejer, der er forpligtet til at oprense brønden."

 Stoppet kloak: Min kloak er stoppet. Hvem skal jeg kontakte?

Undersøg først om den stoppede kloak gælder hele huset, dvs. hvis afløbet i køkkenvasken virker men toilettet ikke gør, tyder det på en prop i dit interne afløbssystem – kontakt en slamsugerentreprenør. 
Hvis du har problemer i hele huset skal du kigge i din skelbrønd/samlebrønd, der samler alle afløb fra huset. Hvis brønden er tom, sidder proppen sandsynligvis også i dit eget system – kontakt en slamsugerentreprenør. Hvis der står vand i brønden er proppen sandsynligvis opstået i enten stikket eller ude i det offentlige system - det tager vi os af - kontakt Morsø Spildevand.

 Min kloak lugter. Hvorfor?

Lugt fra et afløb kan skyldes: 

 • At vandlåsen er tørret ud, fordi du ikke har brugt afløbet i en periode. Du løser problemet ved at trække i toilettet et par gange eller ved at lade vandhanevandet løbe et stykke tid. 
 • At der er urenheder i afløbene. Du løser problemet ved at rense dine afløb med jævne mellemrum. 
 • At husets indvendige kloakledninger er i stykker. Du løser problemet ved at kontakte en autoriseret kloakmester og få ham til at tjekke systemet. 
 • Lugter det fra brønden i den offentlige vej, kontaktes Morsø Forsyning. 

 Skal jeg spule min kloak for at undgå at den stopper til?

Nej, det er ikke en god ide at højtryksspule kloakken forebyggende. Det slider på rørene, og du kan risikere at gøre mere skade end gavn. En kloak er selvrensende hvis den har den rette dimension og ligger med det rette fald. Du skal derfor kun højtryksspule den, når den er stoppet til. Brug altid en autoriseret kloakmester.

 Vandet løber meget langsomt ud eller vandet stiger op i toiletkummen. Hvad gør jeg?

Det kan være nødvendigt, at højtryksspule din kloak. Brug altid en autoriseret kloakmester.

 Oversvømmelse af kælder: Hvorfor?

Der kan være flere årsager til, at der kommer vand ind i din kælder. Kloaksystemet kan være overbelastet i forbindelse med kraftige regnskyl, eller ledningsnettet kan være tilstoppet. Omfangsdrænene kan være udtjente eller mangle.

 Oversvømmelse af kælder: Hvad gør jeg?

Morsø Spildevand har pligt til at fjerne spildevand fra i stueetageniveau, og det er derfor dit eget ansvar at fjerne spildevandet fra kælderen. Vi forsøger hele tiden at forbedre kloaknettet ved omlægninger og renoveringer. Vi vil derfor meget gerne høre fra dig, hvis du har haft oversvømmelse i din kælder. Vi tager dine oplysninger med i vores planlægning fremover.

 Oversvømmelse af kælder: Kan jeg forebygge det?

Hvis du vil undgå oversvømmelse i din kælder, er det en god ide at få en autoriseret kloakmester til at tjekke både kælder og kloaksystem. Han kan fortælle, om der i tilfælde af massiv regn eller forstoppelse vil opstå problemer, og han kan rådgive dig om den bedste løsning, herunder om et omfangsdræn vil hjælpe.

 Septiktank: Jeg har brug for en ekstra tømning af septiktank?

 1. Tjek hvornår næste planlagte tømning finder sted. Dette gøres på www.morsøforsyning.dk - spildevand - tømningsordning - tidsplan. 
 2. Har du behov for akut tømning, skal du selv bestille dette ved en entreprenør.

Septiktank: Min septiktank er ikke blevet tømt til den aftalte tid. Hvorfor?

Inden entreprenøren kommer, er det nødvendigt, at ejeren sørger for at tanken er tilgængelig og forsynet med et let aftageligt dæksel. Hvis disse forhold ikke er i orden, vil tanken ikke blive tømt, og der opkræves et gebyr for forgæves kørsel. 

Det er derfor vigtigt: 

 1. At dækslet er gravet fri og tanken er let tilgængelig. 
 2. At dækslet ikke vejer mere end 50 kg. 
 3. At chaufføren selv kan løfte dækslet af. 
 4. At afstanden fra kørefast vej til tanken må max. være 50 meter. 

 

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan